Vastgoed-gerelateerde inkoop

Als de inkomsten vast zijn, zoals bij woningcorporaties, kan strategisch inkopen van vastgoed-gerelateerde zaken het verschil maken. Professioneel inkopen maakt het mogelijk extra te investeren in sociale huisvesting. Dat wil zeggen, meer nieuwbouw en verduurzamen of ontwikkelprocessen versnellen via innovatie contracten en inkoopmethoden. Van der Veen Consult helpt u bij het ontwikkelen van een effectief inkoop- en leveranciersbeleid, het uitvoeren van grootschalige inkooptrajecten van projecten en het verder professionaliseren van uw inkoopteam.

Bouw & onderhoud

Voor een woningcorporatie is de vastgoedportefeuille het middel om haar doelen te realiseren. In de regel vertegenwoordigt het bezit een waarde van honderden miljoenen euro’s. Om die waarde op peil te houden moet de corporatie haar portefeuille in stand houden en met enige regelmaat (deels) vervangen dan wel aanvullen. Van der Veen Consult adviseert u over gedegen onderhoudsstrategieën, het verbeteren en bewaken van onderhoudsprocessen en het versnellen van verduurzamings- en nieuwbouwprojecten. Innovatieve contracten en ketensamenwerking ondersteunen hierbij. Verder is het voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de corporatie van belang om bij aanpassingen in de vastgoedportefeuille ook de positie van de huurders nadrukkelijk mee te nemen.

Resultaatgericht samenwerken (RGS)

Om hun regiefunctie te versterken en de workload van de eigen organisatie te beheersen zoeken veel woningcorporaties naar oplossingen in de markt. Ketensamenwerkingen, waaronder resultaatgericht samenwerken (RGS), kunnen heel geschikt zijn voor repeterende processen. Denk bijvoorbeeld aan dagelijks en planmatig onderhoud of eenmalig groot onderhoud. In de praktijk bestaan echter vaak grote verschillen in kennis en kunde tussen partijen binnen RGS-trajecten. Daardoor lopen samenwerkingen lang niet altijd soepel of starten projecten soms te traag. Van der Veen Consult helpt u RGS-trajecten op te zetten en coacht uw medewerkers om deze tot een succes te maken.
Vanderveen consult

Meer weten over direct inzetbare diensten?

Neem contact op

Modulair inzetbaar

Binnen de onderhoudscyclus is VanderVeenConsult overkoepelend én modulair inzetbaar. De onderhoudscyclus start vanuit het actualiseren van het meerjarenplan, waaruit dan de jaarbegroting volgt. Na beslissing door bestuur worden clusters en inkoopplannen opgesteld.

Het voorbereiden, aanbesteden en contracteren is een fase waar ik de laatste jaren regelmatig op projectbasis voor word ingezet. Hierna volgen de realisatie en de contractbeheersing. Tot slot leiden evaluaties en verbeteringen weer tot de inzet van een nieuwe onderhoudscyclus. Meer precieze details licht ik graag toe in een persoonlijk onderhoud.